Monday, November 5, 2012

หมู่บ้านช้างสุรินทร์

หมู่บ้านช้างสุรินทร์

ชาวบ้านส่วนใหญ่จะเป็นชาวกวย หรือ กูย ซึ่งได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างของประเทศไทย ซึ่งชาวกวยมีทักษะในการคล้องช้างป่ามาแต่โบราณกาล ปัจจุบันลูกหลานชาวกวยยังคงสืบทอดประเพณีการเลี้ยงช้างไว้  ทุกๆปีชาวกวยจะมีประเพณีสำคัญเดือนหก หรือเดือนพฤษภาคมคือประเพณีการบวชนาคช้าง  ที่หนุ่มชาวกวยต้องแต่งกายสวมชฏาบนหลังช้าง  ชนเผ่ากวยปรากฏในสมัยกรุงศรียอยุธยาตอนปลาย เมื่อครั้งที่ช้างเผือกได้หลบหนีเข้ามาในพื้นที่เมืองพิมายในปัจจุบัน ชาวกวยได้ช่วยกันจับช้างเผือกส่งคืนแก่พระนคร ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นเจ้าเมืองสุรินทร์ จึงได้ปรากฏชื่อชาวกวยมาแต่บัดนั้น
การเดินทางมาเที่ยวชมหมู่บ้านช้างท่านสามารถเดินทางสุรินทร์
  • ใช้เส้นทางถนนปัทมาถนนท์ ผ่านอำเภอจอมพระ เลี้ยวซายที่บ้านหนองตาด ระยะทางประมาณ 65 กม.
  • ใช้เส้นทางจากอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทางประมาณ 23 กม.
  • ใช้ส้นทางหมู่บ้านท่าสว่าง เข้าแยกเมืองลึง-จอมพระ

อาชีพหลักของชาวกวยที่นี่คือ การเลี้ยงช้าง และ การเกษตร ในปัจจุบันช้างได้เข้ามามีส่วนร่วมกับชุมชนหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการร่วมขบวนในพิธีสำคัญต่างๆ อย่างเช่น งานบวช งานกฐิน งานแต่งงาน หรือแม้แต่งานสำคัญในพุทธศาสนา


หมอช้างอาวุโสที่เคยผ่านการจับช้างป่าในอดีต

 

No comments:

Post a Comment